miércoles, 21 de noviembre de 2018

Mate3_T04_00

Divisió i factorització de polinomis

  • Divisió de polinomis.
  • Regla de Ruffini.
  • Arrels d'un polinomi. Teoremes del residu i del factor.
  • Factorització.
  • Fraccions algebraiques.
  • Operacions amb fraccions algebraiques.
  • Exercicis.

No hay comentarios:

Publicar un comentario