martes, 26 de julio de 2016

Tec4_04_01

Electrònica digital

 1. Què és l'electrònica digital?
  • El sistema binari.
  • Operacions binàries.
 2. Àlgebra de Boole.
  • Taula de veritat.
  • Operacions i propietats.
  • Funcions lògiques.
  • Mètode de Karnough per a la simplificació de funcions lògiques.
 3. Portes lògiques.
  • Creació de taules de veritat a partir d'un circuit.
  • Disseny i muntatge de circuits amb portes lògiques.
  • Disseny d'un sumador binari d'un bit amb acarreig.
  • Portes lògiques comercials.
  • Simulació de circuits electrònics per ordinador.
  • Circuits integrats.
 4. Exercicis.
 5. Pràctiques.
  1. Pràctica 1: Creació d'un joc de preguntes i respostes amb cables i circuit elèctric. Ha de ser dinàmic, es a dir, les preguntes/respostes es poden cambiar.
  2. Probar diferents portes lògiques amb una placa board.
  3. Circuit d'un LED amb potenciómetre.
 6. Lectures.
Examen: xx-01-17

Tec4_T03_01

Tecnologia analògica

 1. Què es la electrònica?
  • Les senyals elèctriques.
  • Tipus de senyals.
  • Electrònica analògica i electrònica digital.
  • Circuits i components electrònics. Components actius i passius.
 2. Components electrònics passius.
  • Resistències o resistors.
   • Magnituds elèctriques bàsiques.
   • Llei d'Ohm.
   • Associació de resistències en sèrie.
   • Agrupació de resistències en paral·lel.
   • Valor d'una resistència.
   • Tipus de resistències.
   • Potenciòmetre.
  • Condensadors.
   • Tipus de condensadors.
   • Efectes d'un condensador en un circuit.
   • Càrrega i descàrrega d'un condensador.
   • La constant de temps.
   • Valor capacitiu d'un condensador.
   • Associació de condensadors en sèrie.
   • Associació de condensadors en paral·lel.
  • Bobines o inductors.
 3. Components electrònics actius.
  • Els semiconductors intrínsecs i extrínsecs.
  • El diode.
   • Tipus de diodes.
   • Rectificació de la corrent.
  • El transistor.
   • El transistor bipolar.
   • Modes de funcionament del transistor bipolar.
   • Transistors d'efecte camp.
 4. Elements de comandament.
  • Interruptor.
  • Pulsador.
  • Conmutador.
  • Relé.
 5. Components integrats.
 6. La font d'alimentació, les plaques i el polímetre.
 7. Exercicis.
 8. Pràctiques: Sensor de foscor, sensor de llum, sensor de temperatura i temporitzador.
 9. Lectures.

miércoles, 13 de julio de 2016

CC_T02_01

L'ORIGEN DE LA VIDA I L'ORIGEN DE L'ÉSSER HUMÀ
Entrega treball exercicis:

Documentalslunes, 11 de julio de 2016

Tec03_T03_01

Electrónica básica


 1. Electricidad y electrónica.
  • Diferencia entre circuitos eléctricos y electrónicos.
  • Componentes electrónicos: Activos y pasivos. Ejemplos.
 2. Resistencias.
  • Fijas.
  • Variables.
 3. Condensadores.
  • ¿Qué es un condensador?
  • Usos de los condensadores.
  • Capacidad de un condensador.
 4. Semiconductores y diodos.
  • Semiconductores. Tipo N y tipo P.
  • Diodo. Diodo LED y diodo Zener.
 5. Transistores.
  • ¿Qué es un transistor?
  • El transistor bipolar.
  • Cómo funciona un transistor bipolar.
  • Ganancia de un transistor.
  • Formas de funcionamiento del transistor.
  • Funcionamiento de un transistor como interruptor.
  • Características técnicas de algunos transistores NPN.
 6. Circuitos integrados

miércoles, 6 de julio de 2016

Tec03_T02_01

Circuitos eléctricos


 1. Componentes de un circuito eléctrico.
  1. Elementos de un circuito eléctrico.
  2. El sentido de la corriente.
 2. Circuitos en serie y en paralelo.
 3. Magnitudes eléctricas.
  1. Carga eléctrica.
  2. Tensión (Voltaje)
  3. Intensidad de corriente.
  4. Resistencia eléctrica.
  5. La ley de Ohm.Comprobar la ley de Ohm.
 4. Energía y potencia eléctrica.
  1. Energía eléctrica.
  2. Potencia eléctrica.
  3. Valores eficaces en corriente alterna.
  4. Efecto calorífico de la corriente.
 5. Cálculos en circuitos.
  1. Conexiones en serie.
  2. Conexiones en paralelo.
  3. Circuitos mixtos.
  4. Circuitos con varias pilas conectadas en serie.
  5. Circuitos con varias pilas conectadas en paralelo.
 6. Relación entre electricidad y magnetismo.
 7. Efectos de la corriente eléctrica.
 8. Simulación de circuitos eléctricos con Yenka Electronics.
 9. Actividades.


lunes, 4 de julio de 2016

Tec03_T01_01

Tecnologia y proceso tecnológico

 • Las tecnologías.
 • El proceso tecnológico.
 • Diseño de prototipos.
 • Construcción de prototipos.
 • La documentación técnica.
 • La fabricación industrial.
 • La comercialización del producto.
 • Ejercicios.
 • Proyecto 1: La bola de discoteca (2018-19).
  • Fecha entrega proyecto físico: x de octubre (incluido la clase de ese dia)
  • Fecha entrega documento: x de octubre. Se debe realizar con el procesador de textos Writer, que trabajamos en informática en 1º y 2º.
  • Webs ayuda: Ayuda1; Ayuda2; Ayuda 3
 • Proyecto 2: La máquina de saludar (2017-18).
  • Fecha entrega proyecto físico: x de octubre (incluido la clase de ese dia)
  • Fecha entrega documento: x de octubre. Se debe realizar con el procesador de textos Writer, que trabajamos en informática en 1º y 2º.
 • Ponte a prueba: proyectos españoles que triunfan en europa.
 • Comprensión lectora: Melchior, el reloj robot.

Documentales:

CC_T00_00

Tema 00: El treball cientific
 1. El treball cientific. 
  • Treball T0_1a: Descriu les fases d’un element que et vinga al cap, amb Impress. Fer el mateix amb l'aplicació Prezi.
  • Treball T0_1b: Fer el mateix d'abans però ara amb l'aplicació Prezi.
 2. La investigació cientifica en Espanya. I+D+i.
  • Treball T0_2: Entra a la web www.csic.es, captura i descriu algun projecte i concurs, mitjançant el processador de textos Writer. (Nota: Hi ha varies formes de capturar pantalla, amb la tecla Imp.Pant ó Alt+Imp.Pant. per agafar sols la finestra activa, o amb programes com Recortes o semblants)
 3. L' aplicació perversa de la ciència. Treball T0_3. Exemple d'algun fraude cientific, per exemple l'home de Piltown. (Aquest any no es fa aquesta pràctica)
 4. Definció i fraudes cientifics.
 5. Treball T0_4. Creació d'un joc amb preguntes sobre premis científics, amb PowerPoint. Ajuda.
 6. Comprensió lectora. Discurs Stephen Hawking premi princep Asturies 1989.

Documentals
Evaluació del tema

 • Treball T0_1a, Treball T0_1b, TreballTo_2, Treball T0_4 i Comprensió lectora.
 • Llibreta.

Lectures recomanades

Web recomanada

Tec4_T01_P01

Práctica 1: Creando un cable de red.

Material necesario:
 • Cable UTP Cat 5.
 • 2 terminales Rj45.
 • Crimpadora.
 • Polímetro.
Objetivo: Realizar un cable con conexión cruzada y otro con conexión directa.

Tec04_T02_01

Tema 2: Redes

 • Hardware y software de red.
 • Comunicación entre ordenadores. 
 • Tipos de redes.
  • Según su topología:
   • Bus.
   • Anillo.
   • Estrella.
   • Árbol.
  • Según su extensión:
   • PAN.
   • LAN.
   • CAN.
   • MAN.
   • WAN.
 • Protocolos de red.
  • Protocolos OSI.
  • Protocolos TCP/IP.
  • Propiedades de conexión.
  • Acceso a parámetros de una red.
 • Internet.
 • Tipos de conexiones a internet.
 • Redes inalámbricas.
 • Medidas de protección de información digital.
 • Ejercicios.
 • Prácticas.
  • P1: Trabajar con un router.
 • Lecturas.
  • L1: TCP/IPv6
  • P2: La piedra de Rosetta.
  • P3: La máquina Enigma.
  • P4: ¿Internet es de todos?
  • P5: Internet de las cosas.

Tec04_T01_01

Tema 1: Tecnologías de la comunicación

 • Los sistemas de comunicación.
 • Las ondas y las comunicaciones.
 • La comunicación alámbrica.
 • La comunicación inalámbrica.
 • Comunicación vía satélite.
 • Los sistemas GPS.
 • La televisión.
 • Telefonía.
 • La radio.
 • Ejercicios.
 • Prácticas.
  • P1: Presentación con un ejemplo real de un proceso de comunicación, como el vídeo ejemplo visto en clase. Puedes usar OpenOffice Impress o Microsoft PowerPoint.
  • P2: Crear un cable de antena para televisión, un cable de red directo y otro cruzado. Ayuda 1. Ayuda 2.
 • Lecturas.
  • L1: Vuelta a los inicios de la telecomunicación.
  • L2: La órbita de Galileo.
  • L3: ¿Por qué cambia tu cobertura?