martes, 26 de julio de 2016

Tec4_04_01

Electrònica digital

 1. Què és l'electrònica digital?
  • El sistema binari.
  • Operacions binàries.
 2. Àlgebra de Boole.
  • Taula de veritat.
  • Operacions i propietats.
  • Funcions lògiques.
  • Mètode de Karnough per a la simplificació de funcions lògiques.
 3. Portes lògiques.
  • Creació de taules de veritat a partir d'un circuit.
  • Disseny i muntatge de circuits amb portes lògiques.
  • Disseny d'un sumador binari d'un bit amb acarreig.
  • Portes lògiques comercials.
  • Simulació de circuits electrònics per ordinador.
  • Circuits integrats.
 4. Exercicis.
 5. Pràctiques.
  1. Pràctica 1: Creació d'un joc de preguntes i respostes amb cables i circuit elèctric. Ha de ser dinàmic, es a dir, les preguntes/respostes es poden cambiar.
  2. Probar diferents portes lògiques amb una placa board.
  3. Circuit d'un LED amb potenciómetre.
 6. Lectures.
Examen: xx-01-17

No hay comentarios:

Publicar un comentario